วันที่ 1-2 กันยายน 2565 โรงเรียนน้ำพองศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายหุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา กิจกรรมดังกล่าว ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา มอบหมายให้
นางสาวจานุสรณ์ บริบูรณ์วัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิดงาน บรรยายพิเศษ และกล่าวต้อนรับ
คณะวิทยากร จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งนำโดย ดร. จักรพนธ์ อบมา
การจัดกิจกรรมค่ายหุ่นยนต์และระบบสมองฝังตัวในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการเรียนรู้
นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว ซึ่งผู้เรียนได้เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ( STEM )
เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ และกิจกรรมดังกล่าวนี้นับเป็นความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน เพื่อร่วมกันพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์และระบบสมองฝังตัว อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติต่อไป