วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะครูผู้สอนรายวิชา IS โรงเรียนน้ำพองศึกษา ศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชา IS
ภายใต้หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ การจัดทำเอกสารรายวิชา
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา IS ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร และ โรงเรียนขอนแก่นวิยายน
เพื่อพัฒนาครูผู้สอนซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการนำนักเรียนสู่เป้าหมายการเป็นพลโลก IS for world citizen อย่างมีประสิทธิภาพ