วันที่ 24มิถุนายน 2565 นายมนัส แก้วจันทร์ นายกสมาคมผู้ปกครองศิษย์เก่าและครูน้ำพองศึกษา
พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหารโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดย ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างความสัมพันธภาพที่ดีของระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา อีกทั้งเป็นการ
แจ้งผลการดำเนินงานของสมาคมฯ และโรงเรียนตลอดภาคเรียนที่ผ่านมา