วันที่ 22 มิ.ย. 2565 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดยว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
จัดการประชุม ส.บ.ม.ท. จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องโสตเจ้าคุณถนอม โรงเรียนน้ำพองศึกษา โดยมีนายสุรเชษฐ์ รูปต่ำ
ประธานสาขา ส.บ.ม.ท. จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม