วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษาและกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นำโดย นางสาว จิรภรณ์ สีปากนา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดอบรม โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและ
ส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีการศึกษา 2565 ช่วงเช้า ณ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ และช่วงบ่ายศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรโคกหนองนาครู โดยมี ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร เป็นวิทยากรกระบวนการ
มีนักเรียนเข้ารับการอบรมโครงการ 100 คน การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย