วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายนัส แก้วจันทร์ นายกสมาคมผู้ปกครองศิษย์เก่าและคนครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร อุปนายกสมาคม คนที่ 1 นางสาวจานุสรณ์ บริบูรวัฒน์ เลขาธิการ
จัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและครูน้ำพองศึกษา ครั้งที่ 1/2565
ณ ห้องโสตเจ้าคุณถนอม เพื่อขออนุมัติเห็นชอบโครงการของสมาคมฯ ในการดำเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2565
ซึ่งการประชุมเป็นด้วยความเรียบร้อย