วันที่ 15 มิถุนายน 2565 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดยว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร
จัดอบรมตามโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีการศึกษา 2565
โดยมี นายศุภชัย ลีเขาสูง ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานและวิทยากร มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 100 คน
การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย