วันที่ 11 พ.ค. 2565 ว่าที่ร้อยตรพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา มอบหมายให้
นางสาวจาณุสรณ์ บริบูรวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป นางเพ็ญนภา กองเพชร
หัวหน้างานอนามัย และคณะทำงาน ร่วมกับ งานสาธารณสุขอำเภอน้ำพอง และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลน้ำพอง
นำโดย นายแพทย์อุรส สิงห์งาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) ให้นักเรียนอายุ 12-17 ปี ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำพองศึกษา