พิมพ์
ฮิต: 122

 

วันที่ 5 พ.ค. 2565 นายชินกร แก่นคง นายอำเภอน้ำพอง ว่าที่ร้อยตรพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณะผู้บริหาร งานอนามัย และบุคลากรโรงเรียนน้ำพองศึกษา ร่วมกับ เทศบาลตำบลวังชัย นำโดย นายกิตติ คำแก่นคูณ
นายกเทศบาลวังชัย และ บุคลากรทางการแพทย์ นำโดย นายแพทย์อุรส สิงห์งาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพอง
คณะพยาบาลวิชาชีพ และ อสม. ในเขตอำเภอน้ำพอง ร่วมกันจัดกิจกรรม Kick Off ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3)
ให้นักเรียนอายุ 12-17 ปี ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำพองศึกษา