20 - 22 ธันวาคม 2564 งานอนามัยโรงเรียนน้ำพองศึกษา ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก รพสต.วังชัย ดำเนินการตรวจคัดกรองโรค COVID-19
ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ให้กับคณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา นักการภารโรง แม่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเปิดเรียนแบบ On-site อีกทั้งเป็นการสร้างควาามปลอดภัยให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนน้ำพองศึกษา