พิมพ์
ฮิต: 192

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วง
ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้ช่องทางในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ อาทิ google classroom,
google meetzoom,moodle,line พร้อมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน จากฝ่ายบริหาร
เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด