พิมพ์
ฮิต: 186

24 มิถุนายน 2564 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนแสดงออก
ถึงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ โดยผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนน้ำพองศึกษา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล
จากนั้นตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทสวดบูชาบูรพาจารย์ และกล่าวคำปฏิญาณตน
นำพานดอกไม้ พานเทียนธูปไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ ปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตา
ต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ โดยในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนได้จัดพิธีไหว้ครู ภายใต้มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดโควิด -19