พิมพ์
ฮิต: 244

 

  

วันนี้ 11 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ทรงเปิดอาคาร "สิริธัมมาทร"
และเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ของกองพลทหารม้าที่ 3
ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
โอกาสนี้ วงโยธวาทิตและจิตอาสารักษาดินแดน โรงเรียนน้ำพองศึกษา เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ร่วมกับข้าราชการ
และประชาชน