16 มีนาคม 2564 นายสมนึกทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
นำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนชมรม TO Be Number และคณะกรรมการ
นักเรียน เฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ในโอกาสที่พระองค์เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดขอนแก่น
ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น