วันที่ 12 มีนาคม 2564 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม และโรงเรียนห้วยหินพิทยาคม อ.หนองหงส์
จังหวัดบุรีรัยมย์ ศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสภานักเรียน พร้อมลงทำ MOU
เพื่อสร้างความมือระหว่างสภานักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนน้ำพองศึกษา
ภาพถ่ายโดย คุณครูกศินันท์ วิทยานนท์