15 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดยจัดให้มีการปราศรัยหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกเป็นประธานนักเรียน
และคณะกรรมการนักเรียน กิจกรรมรณรงค์การออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อเชิญชวนให้นักเรียนออกไปใช้สิทธิ์ของตน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
โรงเรียนและเพื่อเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งของโรงเรียน
และจัดให้มีการออกเสียงเลือกตั้งดังกล่าวในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 14.30 น. ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ในปีนี้มีนักเรียนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
คิดเป็นละ 90.78 ของนักเรียนทั้งหมด ภาพโดย คุณครูสืบพงษ์ ดาทุมมา คุณครูกศินันท์ วิทยานนท์ คุณครูหัถยา เคราะห์ดี คุณครูเรืองงสิทธิ์ นามกอง