24 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศานา และวัฒนธรรม
โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรม เนื่องในวันวันมาฆบูชา ( 26 กุมภาพันธ์ 2564 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 4)
ณ ห้องโสตฯเจ้าคุณถนอม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน การปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธ
และน้อมถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีนางสาว นางสาวอัจฉรา สอนโว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส
พร้อมตัวแทนคณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้