วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 โรงเรียนน้ำพองศึกษา โดยท่านผู้อำนวยการ สมนึก ทองคำ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
เพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จึงได้มอบหมายให้งานแนะแนวการศึกษา จัดกิจกรรม "AEON TUTOR ปีที่ 5" ติว 2 วิชาหลัก ได้แก่ วิชา GAT
ส่วนวิเคราะห์เชื่อมโยง และวิชาภาษาอังกฤษ(GATและO-NET) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิอิออนประเทศไทย