กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดยรอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการพร้อมคณะ
ตรวจเยี่ยม กำกับติดตาม และให้กำลังใจ การสอบปลายภาค 1/2563 ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563