8 ตุลาคม  2563 ผู้อำนวยสมนึก ทองคำ  เป็นประธานกล่าวเปิดงานเดือนแห่งการออม  สัปดาห์ห้องสมุดและทักษะอาชีพ
ประจำปีการศึกษา  2563    ซึ่งโรงเรียนน้ำพองศึกษาได้จัดโครงการเดือนแห่งการออม  สัปดาห์ห้องสมุดและทักษะอาชีพ  
เป็นประจำทุกปี    โดยมีวัตถุประสงค์  1. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการออมทรัพย์
มีเงินฝาก  นักเรีนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รู้จักประหยัด  อดออม 2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน  และกล้าแสดงออก
ในทางที่ถูกต้อง  3. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการทำงาน  มีประสบการณ์ด้านอาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียน เห็นคว่ามสำคัญและมีแนวทางในการประกอบอาชีพ