25 กันยายน 2563 โรงรียนน้ำพองศึกษา จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
"วันแห่งศักดิ์ศรีและความภูมิใจ มุทิตาคาราวะ เกษียณเกษมศานต์" ซึ่งในปีนี้มีคุณครูเกษียณอายุราชการ
4 ท่าน คือ คุณครูนัทนา จรัสแผ้ว คุณครูสายฝน เกษมสุข คุณครูพัฒนาพร ศรีโปฎก และคุณครูประไพ สาคร
คุณครูทั้ง 4 ท่าน ได้อุทิศกายและใจในการปฏิบัติราชการ สร้างคุณูปการแก่โรงเรียนน้ำพองศึกษามาเป็นเวลาอันยาวนาน
ภายในงานได้มีการสักการะ สิ่งศักดิ์ประจำโรงเรียน การฉายวิดีทัศน์ประวัติผู้เกษียณอายุราชการ รำอวยพร พิธีบายศรีสู่ขวัญ
การแสดงของนักเรียนชุมนมนาฏศิลป์ การแสดงของคณะครู บรรยกาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีครูผู้อาวโส ผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากรทางศึกษา เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพียง