วันที่ 13-18 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนน้ำพองศึกษา
จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
และเพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้และการแสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน
อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
โดยได้จัดให้มีการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ ดังนี้
- กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กิจกรรมวาดภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กิจกรรมประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ โดยส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวด/แข่งขันในงานวันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติอย่างสูงอย่างสูงยิ่ง จากผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว