พิมพ์
ฮิต: 144

 

 

4 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนน้ำพองศึกษา โดยคณะกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นของ
สภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563  ใน 4 เรื่อง คือ 1. การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
2. การส่งเสริมจิตอาสาเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข  3. การส่งเสริมเด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งบันข่าวปลอม (Fake news) 
4. การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงการกลั่นแกล้ง (Bully)  ในการประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว
มีนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนน้ำพองศึกษาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน ณ บริเวณสนามกีฬา
โรงเรียนน้ำพองศึกษา