พิมพ์
ฮิต: 380

 

 

วันที่ 17 - 18 มกราคม 2563 โรงเรียนน้ำพองศึกษาได้นำลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 
โดยในระดับ ม.1 และ 2 เข้าค่ายและทำกิจกรรมในพื้นที่ตำบลวังชัย และบริเวณโรงเรียน ส่วนในระดับชั้น ม.3
ได้เข้าค่าย ณ ค่ายลูกเสือ สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน 
ในการเข้าค่ายในครั้งนี้มีกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และภาคสนามเพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ
ในวิชาลูกเสือ ยุวกาชาด และสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับตนเองในชีวิตประจำวันได้