พิมพ์
ฮิต: 700

 

นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอน้ำพอง ซึ่งวันที่ 5 ธันวาคม 2562
เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   โดยมีกิจกรรมสำคัญ คือ พิธีทำบุญตักบาตร
พระสงฆ์ 89 รูป พิธีถวายพานถวายสักการะ ถวายบังคม พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล