พิมพ์
ฮิต: 226

 

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น นำโดย นายสมนึก ทองคำ ประธานสหวิทยาเขตฯ
และคณะผู้บริหาร สหวิยาเขตพระธาตุขามแก่น ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสหวิทยาเขต โดยได้รับเกียรติ จาก ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นมัธยมศึกษาเขต25 เป็นประธานในพืธีเปิดและบรรยายพิเศษ 
และได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ผศ.ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์ประสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนน้ำพองศึกษา