วันที่ 24 - 26 กรกฏาคม 2562  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน  347 คน เข้าร่วมโครงการ โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ณ วันพุทธเกษม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น