พิมพ์
ฮิต: 8507

 เอกสารกลุ่มบริหารงานวิชการ


ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนน้ำพองศึกษา
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 แบ่งตามชั้นและห้องเรียน (.xlsx)
กำหนดการสอน Update 20-5-64
แบบนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ Update 20-5-64
แบบสำรวจรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Update 20-5-64
แผนการจัดการเรียนรู้ Update 20-5-64
Test Blueprint Onet 2563
 ปกแฟ้มสะสมผมงานครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา
แบบฟอร์แผนจัดการเรียนรู้โรงเรียนน้ำพองศึกษา
 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล
  แบบฟอร์มรายงานการวิจัย
 แผนพัฒนาตนเอง ID Plan สำหรับครูผู้สอน
 ส่วนประกอบของบอร์ดและธีม นำเสนอวิชา IS
 ตารางใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1- 4 อาคาร 6
 E-Learning โรงเรียนน้ำพองศึกษา
 เอกสารแนวจัดการเรียนรู้วิชา IS
 PLC น้ำพองศึกษา

งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

แบบอักษรไทยสารบรรณ
 คู่มือการใช้  Hardware และ Software  โรงเรียนน้ำพองศึกษา  
 คู่มือการใช้  Google Apps For Education  โรงเรียนน้ำพองศึกษา  
 เว็บไซต์ครู รุ่น 1
 เว็บไซต์ครู  รุ่น 2
 ตารางใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 - 4 อาคาร 6

 

เอกสารกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ


 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์   โรงเรียนน้ำพองศึกษา ปีการศึกษา  2564
แบบฟร์อมการเขียนโครงการ ปี 2564ปรับปรุง26-4-64
ต้วอย่างแบบสรุปผลการจัดโครงการ    
แบบฟอร์มสรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรม/โครงการ
 OBEC Mail
  พิกัด GPS โรงเรียนน้ำพองศึกษา 16°42'09.2"N 102°51'14.6"E  16.702551, 102.854066 
  แผนผังแสดงอาคารสถานที่โรงเรียนน้ำพองศึกษา
 ระบบจัดทำข่าวสารน้ำพองศึกษา
 บันทึกข้อความขออนุญาตออกนอกสถานในเวลาราชการ 
บันทึกข้อความขออนุญาตมาปฏิบัติราชการสาย 
บัญชีรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนน้ำพองศึกษา (ต้อง loin ด้วย เมลโรงเรียนน้ำพองศึกษา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
แบบฟอร์มเขียนโครงการ ปีงบประมาณ  

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 รายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค 2564), แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเตอร์เน็ต (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
 เครื่องแบบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวอย่างแถบ แพรเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 รายการจัดการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
  ปกแฟ้มสะสมผมงานครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา
 เอกสารหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560)
 ระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (Logbook)
  e-payslip System สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25

 

เอกสารกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

 แบบประเมิน SDQ ผู้ปกครองประเมินนักเรียน
 แบบประเมิน SDQ ครูประเมินนักเรียน
 แบบประเมิน SDQ นักเรียนประเมินตนเอง
  แบบประเมินบันทึก SDQ
 
     หากท่านมีข้อสังสัยในเกี่ยวกับ SDQ  โปดติดต่อสอบถามได้ที่คุณครูศุกล  ชาญยุทธ  โทร.088-991-5515เอกสารกลุ่มบริหารงานทั่วไป