พิมพ์
ฮิต: 3918

แนวการจัดการเรียนรู้รายวิชา IS

1. แนวทางการสอนโครงงานฐานวิจัย  ในวิชา IS1  ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1
2. แนวทางการสอนโครงงานฐานวิจัย  ในวิชา IS1  ปีการศึกษา 2561
3. ใบความรู้ เรื่อง การเจริญสติกับการเรียนรู้
4. ใบกิจกรรม เรื่อง ทักษะการสังเกต (Observing)
5. ใบความรู้ เรื่อง ทักษะการจำแนกประเภท (Classification)
6. ใบความรู้ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงงาน