พิมพ์
ฮิต: 643

 เอกสารเผยแพร่สำหรับบุคคลทั่วไป

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 
รายงานการติดตามผลนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ปี 2564 (นักเรียนปีการศึกษา 2563)
สรุปติดตามผลการศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562