พิมพ์
ฮิต: 2597

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนน้ำพองศึกษา


 

 

คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานวิชาการ

     นายสมนึก   ทองคำ          ประธานคณะกรรมการ  
  นายอิสระ   เวียงสมุทร รองประธานคณะกรรมการ    
  นายสุนทร   กองเพชร กรรมการ  
  นางสาวอมรรัตน์   จุมพล  กรรมการ  
  นางสาวศุภธิดา  ศรีพงษ์วิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
  นางนภารัตน์   จันทร์ไพรินทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
  นายปิยะ   น้อยฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
  นางสาวนิตยา   อุดมผล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
  นายสุภชัย   แก้ววังชัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
  นางศิริเพ็ญ   แม้นดินแดง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  นางพัชรินทร์   สุขสร้อย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
  นายสุวิทย์   กูดอั้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
  ว่าที่ พ.ต.อภิชา   จันทร์ดา หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  นางธัญวรัตน์    บัวระภา หัวหน้ากิจกรรม IS  
  นางพีรภาว์   ภูมิช่วง กรรมการและเลขานุการ  
  นางสาวจิตรนาถ   เพชรรั่ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 

 งานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานวิชาการ

  

          
         
       
       
       
       
  นายปิยะ   น้อยฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
  นางสาวนิตยา   อุดมผล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
  นายสุภชัย   แก้ววังชัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
  นางศิริเพ็ญ   แม้นดินแดง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  นางพัชรินทร์   สุขสร้อย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
  นายสุวิทย์   กูดอั้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
  ว่าที่ พ.ต.อภิชา   จันทร์ดา หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  นางธัญวรัตน์    บัวระภา หัวหน้ากิจกรรม IS  
  นางพีรภาว์   ภูมิช่วง กรรมการและเลขานุการ  
  นางสาวจิตรนาถ   เพชรรั่ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 

เอกสารเผยแพร่/ดาวน์โหลด

1.

 

ขออภัยอยู่หว่างปรับปรุงข้อมูล