พิมพ์
ฮิต: 63127

  

  

   


 

     

 

 

 เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา
 รายชื่อนักเรียนแบ่งตามห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
 เว็บไซต์ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2919 (C0VID-19) สพม.25
 รายงานการสอนออนไลน์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา
 ตรวจสอบผลการลงทะเบียนการรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ นศ. คลิกที่นี่
 แบบรายงานข้อมูลการเข้ารับการอบรม ไปราชการหรือรางวัลต่างๆที่ได้รับ
  ฐานข้อมูลกลาง สพฐ. (ฺฺBig Data)
 ลงทะเบียนนักเรียน สำหรับบัญชีผู้ใช้ Google app for Education น้ำพองศึกษา