พิมพ์
ฮิต: 9668

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นางสาวนิตยา  อุดมผล
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. (คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์)
                 ศษ.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT  
นายสมศักดิ์  อ้วนสาเล
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (คณิตศาสตร์)
                ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ : gg.gg/somsak61
       
   นางวิไลวรรณ  โพธิจารย์
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. (คณิตศาสตร์-เคมี)
                 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT  
  นางเพ็ญนภา  กองเพชร
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  วท.บ. (คณิตศาสตร์)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  /สื่อ ICT  
       
  นางพีรภาร์  ภูมิช่วง
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (คณิตศาสตร์)          
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT  
  นางนพมาศ  ศรีเชียงสา
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วท.บ. (สถิติประยุกต์)
                 ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT  
       
  นายชยพล  อุดมผล
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (คณิตศาสตร์)               
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
  นางลออ  บัวใหญ่รักษา
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)
                 ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  /สื่อ ICT  
       
  นางรดาวัลย์  น้อยเสนา
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (คณิตศาสตร์)
                 ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /
สื่อ ICT  
  นางสาวคูณโสภา  พลรัตน์
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (คณิตศาสตร์)
                 ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
E-mail : 
เว็บไซต์  /สื่อ ICT  
       
      นางรัญชิดา  แสงวงศ์
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. (คณิตศาสตร์-ชีววิทยา)                
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT  
       
       
       
  นางสาวขวัญตา  จรัสแผ้ว
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา  คศ.บ. (คณิตศาสตร์ศึกษา)       
E-mail : 
เว็บไซต์  /
  นางสาวรัชนี  พลดอน
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (คณิตศาสตร์)
                 ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT  
       
  นายปรเมศ  กงอินทร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ.(คณิตศาสตร์ศึกษา)  
E-mail : 
เว็บไซต์  /
  นางสาวยลลดา ทำมาน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา                 
E-mail : 
เว็บไซต์  /สื่อ ICT  
       
      นายภาคภูมิ  แซงบุญเรือง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (คณิตศาสตร์)  
E-mail : 
เว็บไซต์  /
       
  นายวราสิทธิ์  วัฒนาภา
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ศศ.บ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์)  
E-mail : 
เว็บไซต์  /
นางสาวฑิฆัมพร  ศรีแวง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา  วท.บ. (เคมี)
                  ค.ม. (วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา)  
E-mail : 
เว็บไซต์  /สื่อ ICT