พิมพ์
ฮิต: 5968

คณะผู้บริหาร โรงเรียนน้ำพองศึกษา

 
  ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร  ราชบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
 
                
 นางสาวอัจฉรา  สอนโว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงบประมาณ
นายวัทธิกร  โพธิ์ชัยโถ
รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางสาวจานุสรณ์  บริบูรณ์วัฒน์
 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป