วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/9
ประจำปีการศึกษา 2561 การพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนด้วยการสอนแบบโครงงานฐานวิจัย
ณ ห้องโสตเจ้าคุณถนอม โรงเรียนน้ำพองศึกษา อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยนปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
ได้ดำเนินการสอนโครงงานฐานวิจัยในสาระวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study:IS)
ที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง ม.4/9 ซึ่งตลอดระยะเวลา 9 เดือนที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลปรากฏว่า นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดและแก้ปัญหาได้ช้า
และมีผลต่อความก้าวหน้าของโครงงานที่นักเรียนกำลังทำการศึกษา คือเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิต
ไม้กวาดดอกหญ้า” จึงเป็นที่มาของการจัดประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
ภาพ/ข่าว โดย สุธารัตน์  อนุกูลประเสริฐ

ข้าราชการครูถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ข้าราชการครูถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทา...

Readmore..

ผ้าป่าน้ำพองศึกษา 2562

ผ้าป่าน้ำพองศึกษา 2562

11 เมษายน 2562 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา มู...

Readmore..

สงกรานต์ น้ำพองศึกษา 2562

สงกรานต์ น้ำพองศึกษา 2562

11 เมษายน 2562 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัด...

Readmore..