25 พฤศจิกายน 2561 สมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและครูน้ำพองศึกษา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบความก้าวหน้าและผลการเรียนของนักเรียน
เพื่อเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน อีกทั้งเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
และส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
กิจกรรมประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายนายฉัตรชัย โลหะมาตย์ นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดงานและพบปะกับผู้ปกครองนักเรียน
พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา
ร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง

ผ้าป่าน้ำพองศึกษา 2562

ผ้าป่าน้ำพองศึกษา 2562

11 เมษายน 2562 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา มู...

Readmore..

สงกรานต์ น้ำพองศึกษา 2562

สงกรานต์ น้ำพองศึกษา 2562

11 เมษายน 2562 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัด...

Readmore..

ศึกษาดูงานการบริหารงานจัดการขยะ 2562

ศึกษาดูงานการบริหารงานจัดการขยะ 2562

วันที่ 3 -5 เมษายน 2562 โรงเรียนน้ำพองศึกษาได้จัดทำโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่มเติมศักยภาพการบริห...

Readmore..