25 พฤศจิกายน 2561 สมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและครูน้ำพองศึกษา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบความก้าวหน้าและผลการเรียนของนักเรียน
เพื่อเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน อีกทั้งเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
และส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
กิจกรรมประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายนายฉัตรชัย โลหะมาตย์ นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดงานและพบปะกับผู้ปกครองนักเรียน
พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา
ร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง

เลือกตั้งคณะกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562

เลือกตั้งคณะกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562

7 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนประจ...

Readmore..

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน การแข่งขันความสามารถฯ.

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน การแข่งขันความสามารถฯ.

11 มกราคม 2561 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับร...

Readmore..

น้ำพองศึกษารับการนิทเทศติดตามแนวทางการประกันคุณภาพทางการศึกษาฯ

น้ำพองศึกษารับการนิทเทศติดตามแนวทางการประกันคุณภาพทางการศึกษาฯ

11 มกราคม 2562 โรงเรียนน้ำพองศึกษา รับการนิเทศ ติดตามแนวทางการประกันคุณภาพทางการศึกษาและแนวทางในการ...

Readmore..