วันอาทิต์ที่ 17 ธันวาคม 2560 สมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560
เพื่อ แจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบความก้าวหน้าและผลการเรียนของนักเรียน ความประพฤติของนักเรียน หาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 
และส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน
และเสนอผลการดำเนินงานของสมาคมฯต่อที่ ประชุม

พิธีทบทวนคำกล่าวปฏิญาณตนและสวนสนาม  2561

พิธีทบทวนคำกล่าวปฏิญาณตนและสวนสนาม 2561

วันที่ 1 กรกฏาคม 2561 กองลูกเสือโรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม ของนำลูกเสือ เ...

Readmore..

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรม "สดุดีเกียรติคุณ...

Readmore..

ค่ายหุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว

ค่ายหุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว

วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561 งานคอมพิวเตอร์โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดค่ายหุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัวให...

Readmore..