วันอาทิต์ที่ 17 ธันวาคม 2560 สมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560
เพื่อ แจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบความก้าวหน้าและผลการเรียนของนักเรียน ความประพฤติของนักเรียน หาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 
และส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน
และเสนอผลการดำเนินงานของสมาคมฯต่อที่ ประชุม

วันครู 16 มกราคม 2561

วันครู 16 มกราคม 2561

16 มกราคม 2560 ดร. สวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำคณะผู้บริหารข้าราชการครูและบุคล...

Readmore..

ประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ

ประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ

วันอาทิต์ที่ 17 ธันวาคม 2560 สมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดประชุมใหญ่วิสามั...

Readmore..

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

20 - 22 ธันวาคม 2560 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67...

Readmore..