น้ำพองศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 47 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมน้ำพองศึกษาเกม์ ครั้งที่ 47
ระหว่างวันที่ 1 - 24 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนน้ำพองศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะและส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมให้นักเรียนรักการเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย
[คลิปพิธีเปิดน้ำพองศึกษาเกมส์]

English Camp

English Camp

วันที่ 10 ก.พ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำโดย นางนภารัตน์ จันทร์ไพรินทร์ หัวหน้ากลุ่...

Readmore..

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ 2566

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ 2566

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา มอบหมายให้นายไกรยร...

Readmore..

แนะแนวเข้าเรียนต่อ น.ศ. 2567

แนะแนวเข้าเรียนต่อ น.ศ. 2567

วันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา มอบหม...

Readmore..