วันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพเงศึกษา คณะผู้บริหาร และคณะครู
ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิต ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งหมด 8 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แกjผู้สำเร็จการศึกษา
และเพื่อสร้างแรงบรรดาลใจให้กับนักเรียน  โดยในปีนี้มีบุคลากรของโรงเรียนน้ำพองศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ดังต่อไปนี้
1.นายวิทยา เอื้อการ  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน  จากคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.นางสาวยลลดา ทำมาน  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จากคณะครุศาสตร์  มหาลัยราชภัฏอุดรธานี
3.นางสาวศรัณย์ธร อินทศิริ  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4.เจนจิรา ศรีโนนยาง  สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จากคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
5.นายณรงค์ศิลป ทองโคตร  สาขาวิชาชีววิทยา จากคณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
6.นายวิวรรธน์ บุษราคัม  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
7.ฉัตรธิดา พูลทจิต  สาขาครุศาสตร์เกษตร  จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

English Camp 2023

English Camp 2023

 วันที่ 13 มกราคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา เป็นประธานในพิธีเ...

Readmore..

แสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิต  2565

แสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิต 2565

วันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพเงศึกษา คณะผู้บริห...

Readmore..

ส่งท้ายปีเก่า 2565 ต้อนรับปีใหม่ 2566

ส่งท้ายปีเก่า 2565 ต้อนรับปีใหม่ 2566

วันที่ 29 ธ.ค. 2565 นายกิตติ คำแก่นคูณ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบ...

Readmore..