20 ตุลาคม 2564 ดร.พิศิษฎ์ มุ่งนากลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
ประธานกรรมการ นายนพภา นิสสัยพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนายวสันต์ จันทรพิสิษฐ์ กรรมการและเลขานุการ
ร่วมประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
ซึ่งมีผู้เข้ารับการประเมินทั้งหมด 10 คน การประเมินดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

1 ธันวาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร เป็นประธานและร่วมลงนาม ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒน...

Readmore..

เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer 27 พฤศจิกายน 2564

เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer 27 พฤศจิกายน 2564

27 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนน้ำพองศึกษาร่วมกับสาธารณสุขอำเภอน้ำพอง โรงพยาบาลน้ำพองนำนักเรียนโรงเรียนพ...

Readmore..

ประเมินขอเปิดเรียนแบบ on-site

ประเมินขอเปิดเรียนแบบ on-site

วันที่ 23 พ.ย. 2564 น.ส.จานุสรณ์ บริบูรณ์วัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป นางศิวพร บัวบุตร...

Readmore..