วันที่ 8 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนน้ำพองศึกษา สมาคมผู้ปกครองศิษย์เก่าและครูน้ำพองศึกษา มูลนิธิน้ำพองศึกษา ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี
กับว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา โดยได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่ง
จากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น อดีตผู้บริหาร สังกัด สพฐ. อดีตผู้อำนวยการและครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา
ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุม 50 ปี น้ำพองศึกษา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID_19)

ฉีดวัคซีน Pfizer กลุ่มที่ 2

ฉีดวัคซีน Pfizer กลุ่มที่ 2

21 ตุลาคม 2564 โรงเรียนน้ำพองศึกษาร่วมกับสาธารณสุขอำเภอน้ำพอง โรงพยาบาลน้ำพองนำนักเรียนโรงเรียนพองศ...

Readmore..

ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

20 ตุลาคม 2564 ดร.พิศิษฎ์ มุ่งนากลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นประธา...

Readmore..

รับมอบโล่รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน

รับมอบโล่รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน

19 ตุลาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษามอบหมายให้นายชโลธร สาระผล...

Readmore..