ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วง
ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้ช่องทางในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ อาทิ google classroom,
google meetzoom,moodle,line พร้อมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน จากฝ่ายบริหาร
เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงปิดสถานศึกษา...

Readmore..

พิธีไหว้ครู 2564

พิธีไหว้ครู 2564

24 มิถุนายน 2564 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึง...

Readmore..

เฝ้ารับเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพฯ

เฝ้ารับเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพฯ

วันนี้ 11 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ...

Readmore..