24 มิถุนายน 2564 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนแสดงออก
ถึงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ โดยผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนน้ำพองศึกษา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล
จากนั้นตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทสวดบูชาบูรพาจารย์ และกล่าวคำปฏิญาณตน
นำพานดอกไม้ พานเทียนธูปไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ ปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตา
ต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ โดยในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนได้จัดพิธีไหว้ครู ภายใต้มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดโควิด -19

กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงปิดสถานศึกษา...

Readmore..

พิธีไหว้ครู 2564

พิธีไหว้ครู 2564

24 มิถุนายน 2564 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึง...

Readmore..

เฝ้ารับเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพฯ

เฝ้ารับเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพฯ

วันนี้ 11 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ...

Readmore..