19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรม Big Cleaning 2564  ในคาบเรียนสุดท้าย โดยนักเรียนและคุณครูร่วมกัน
ทำความสะอาดห้องเรียน จัดการขยะ และจัดห้องเรียนให้สะอาด เรียบร้อย เพื่อสร้างบรรยากาศที่ในการเรียนรู้
อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความ ร่วมมือ ร่วมใจ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม

เลือกตั้งประธานนักเรียน 2564

เลือกตั้งประธานนักเรียน 2564

15 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และคณะกรรมการนัก...

Readmore..

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา

24 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศานา และวัฒนธรรม...

Readmore..

Big Cleaning 2564

Big Cleaning 2564

19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรม Big Cleaning 2564 ในคาบเรียนสุดท้าย โดยนักเรียนแล...

Readmore..