วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
จัดกิจกรรมตรุษจีนขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
โดยผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา
ต่างเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน

เลือกตั้งประธานนักเรียน 2564

เลือกตั้งประธานนักเรียน 2564

15 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และคณะกรรมการนัก...

Readmore..

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา

24 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศานา และวัฒนธรรม...

Readmore..

Big Cleaning 2564

Big Cleaning 2564

19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรม Big Cleaning 2564 ในคาบเรียนสุดท้าย โดยนักเรียนแล...

Readmore..