วันที่ 13-18 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนน้ำพองศึกษา
จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
และเพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้และการแสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน
อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
โดยได้จัดให้มีการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ ดังนี้
- กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กิจกรรมวาดภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กิจกรรมประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ โดยส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวด/แข่งขันในงานวันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติอย่างสูงอย่างสูงยิ่ง จากผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2563

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2563

วันที่ 13-18 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรร...

Readmore..

วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563

วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรร...

Readmore..

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2563

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษานำคณะผู้บริการ คณะครูบุ...

Readmore..