17 -18 กันยนยน 2562 งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 
ได้จัดกิจกรรมค่ายยุวชนไอซีที หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว ครั้งที่ 2
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กิจกรรมค่ายดังกล่าว
ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ กิจกรรมค่ายยุวชนไอซีที หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว ครั้งที่ 2 
จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อการพัฒนาศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการด้าน
การผลิตหนังสั้น 2. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเกี่ยวกับการผลิตหนังสั้น 
3. เพื่อพัฒนานักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา 
ได้อย่างมีสติสมเหตุผล 4. เฟ้นหานักเรียนที่มีความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาเข้าสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น

 

nampongsuksa minimarathon 2020

nampongsuksa minimarathon 2020

16 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดยผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยโรงเรียนน้ำพองศึกษาร่วมก...

Readmore..

ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นของ สภานักเรียนระดับประเทศ

ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นของ สภานักเรียนระดับประเทศ

4 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนน้ำพองศึกษา โดยคณะกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นข...

Readmore..

ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2562

ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2562

วันที่ 17 - 18 มกราคม 2563 โรงเรียนน้ำพองศึกษาได้นำลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่...

Readmore..