13 - 20 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 

จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"
2. เพื่อเป็นกระตุ้นให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมและแสดงศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562
พร้อมเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนในจัดนิทรรศกาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

nampongsuksa minimarathon 2020

nampongsuksa minimarathon 2020

16 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดยผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยโรงเรียนน้ำพองศึกษาร่วมก...

Readmore..

ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นของ สภานักเรียนระดับประเทศ

ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นของ สภานักเรียนระดับประเทศ

4 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนน้ำพองศึกษา โดยคณะกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นข...

Readmore..

ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2562

ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2562

วันที่ 17 - 18 มกราคม 2563 โรงเรียนน้ำพองศึกษาได้นำลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่...

Readmore..