13 - 20 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 

จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"
2. เพื่อเป็นกระตุ้นให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมและแสดงศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562
พร้อมเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนในจัดนิทรรศกาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการชุมชนดีรอยยิ้ม จาก บริษัท ไทเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)

โครงการชุมชนดีรอยยิ้ม จาก บริษัท ไทเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)

16 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนน้ำพอ...

Readmore..

MATH NPS CHALLENGE ครั้งที่ 1

MATH NPS CHALLENGE ครั้งที่ 1

21 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรม MATH NPS CHALLENGE ครั้งที่ 1 โรงเรียนน้ำพ...

Readmore..

สัปดาห์วิทยาศาสตร์  2562

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562

13 - 20 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสต...

Readmore..