วันที่ 1-31 สิงหาคม 2562 โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดกิจกรรมโครงการเดือนแห่งการออม เพื่อส่งเสริมและสร้างวินัยในการออม
ส่งเสริมลักษณะอันพึ่งประสงค์ประหยัด อดออมให้กับ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยกำหนดทำพิธีเปิดกิจกรรมในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ซึ่งได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากท่านผู้อำนวยการ สมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
และตัวแทนจากธนาคารออมสิน สาขาน้ำพอง ร่วมเปิดงาน เยี่ยมชมกิจกรรมและนิทรรศการ ณ ธนาคารโรงเรียนน้ำพองศึกษา

nampongsuksa minimarathon 2020

nampongsuksa minimarathon 2020

16 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดยผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยโรงเรียนน้ำพองศึกษาร่วมก...

Readmore..

ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นของ สภานักเรียนระดับประเทศ

ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นของ สภานักเรียนระดับประเทศ

4 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนน้ำพองศึกษา โดยคณะกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นข...

Readmore..

ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2562

ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2562

วันที่ 17 - 18 มกราคม 2563 โรงเรียนน้ำพองศึกษาได้นำลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่...

Readmore..