วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น นำโดย นายสมนึก ทองคำ ประธานสหวิทยาเขตฯ
และคณะผู้บริหาร สหวิยาเขตพระธาตุขามแก่น ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสหวิทยาเขต โดยได้รับเกียรติ จาก ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นมัธยมศึกษาเขต25 เป็นประธานในพืธีเปิดและบรรยายพิเศษ 
และได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ผศ.ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์ประสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนน้ำพองศึกษา

nampongsuksa minimarathon 2020

nampongsuksa minimarathon 2020

16 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดยผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยโรงเรียนน้ำพองศึกษาร่วมก...

Readmore..

ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นของ สภานักเรียนระดับประเทศ

ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นของ สภานักเรียนระดับประเทศ

4 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนน้ำพองศึกษา โดยคณะกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นข...

Readmore..

ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2562

ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2562

วันที่ 17 - 18 มกราคม 2563 โรงเรียนน้ำพองศึกษาได้นำลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่...

Readmore..